Listen
   With Your
       Heart

Algemene voorwaarden

OREADE B.V.
IR. LELYWEG 14C
2031 CD HAARLEM/NEDERLAND
 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1. Oreade: Oreade B.V.

1.2. Koper: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van

zijn beroep of bedrijf en met wie Oreade een overeenkomst heeft gesloten, waarbij Oreade zich verplicht heeft tot levering van geluidsdragers, accessoires en aanverwante artikelen en de Koper zich verplicht heeft tot betaling daarvan.

1.3. Item: Geluidsdragers en/of beelddragers.

1.4 Consumenten die via onze website bestellen, hebben het recht de goederen binnen 7 dagen terug te sturen, onder de voorwaarde dat de cd’s/dvd’s ongeopend en in de originele plastic verpakking zijn. Wanneer de cellofaan verpakking is verwijderd, kunnen wij de teruggestuurde cd’s/dvd’s niet accepteren. Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan verplicht Oreade zich de aankoopprijs, minus de verzendkosten terug te betalen. Oreade verplicht zich om de orders binnen 30 dagen af te leveren bij de consument. Consumenten hebben het recht de order te annuleren, wanneer de goederen niet binnen deze 30 dagen bij de consument zijn aangeboden.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1. Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de verkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Oreade en Koper.

2.2. Oreade is slechts aan overeenkomsten en/of wijzigingen daarvan en/of aan- vullingen daarop gebonden, nadat Oreade de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijzen/afname

3.1. De opgegeven prijzen gelden voor de levering af magazijn, volgens de definitie gegeven in de Incoterms laatste uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel, en zijn exclusief B.T.W. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. De afname bedraagt tenminste 10 items per bestelling voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3. Bij bestelling boven € 205,00 bruto excl. B.T.W. worden voor bestellingen binnen Nederland geen portokosten in rekening gebracht. Overigens reizen de goederen voor rekening en risico Koper.

Artikel 4: Betaling

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle betalingen à contant en in Euro’s.

4.2. Indien wordt afgeweken van artikel 4.1. geldt het volgende: A. Oreade is bij of na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd van de Koper een voorschot op de overeengekomen prijs te eisen. B. Indien een betaling niet tijdig is ontvangen is de Koper – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. Indien Oreade tot invordering overgaat zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de Koper, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 70,00.

Artikel 5: Levering

5.1. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door Oreade niet aange- houden kan of kunnen worden, zal Oreade Koper daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat Koper daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

5.2. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de Koper het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door Oreade vóór aflevering van de des- betreffende goederen wordt ontvangen.

5.3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 6: Eigendomsovergang

6.1. Tot aan het tijdstip waarop Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven goederen bij Oreade.

6.2. Koper is niet bevoegd de afgegeven goederen aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, totdat Koper aan zijn betalings- en overige verplich- tingen jegens Oreade heeft voldaan, met dien verstande dat Koper niet in zijn normale bedrijfs- of beroepsuitoefening wordt belemmerd.

6.3. Wanneer Koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk

nakomt is Oreade zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven goederen terug te halen bij Koper.
Koper verleent Oreade alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die goederen bevinden, dan wel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven. Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van de derde nodig is, zal Koper Oreade machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

Artikel 7: Opzegging/Beëindiging overeenkomst

7.1. Ingeval één van de partijen toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de overeenkomst te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de andere partij schade- vergoeding te vorderen.

7.2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling en/of liquidatie van het bedrijf van de Koper heeft Oreade het recht de overeenkomst zonder nadere ingebreke- stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle vorderingen, die Oreade op de Koper mocht hebben of krijgen zullen dan terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 8: Risico-overgang/Retourzendingen

8.1. Voor zover Oreade ingevolge deze voorwaarden tot vervanging van de geleverde of afgegeven exemplaren gehouden is, zijn de portokosten van de retourzendingen voor rekening van Koper en de portokosten van de omgeruilde exemplaren voor rekening van Oreade.

8.2. Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Koper de goederen toch retourneert dan staat het Oreade vrij de goederen voor rekening van Koper bij derden op te slaan of ter beschikking van de Koper te houden. Retour gezonden goederen reizen altijd voor rekening en risico van Koper. Oreade is gerechtigd aan koper een handlingfee te berekenen voor geretourneerde goederen, gebaseerd op een reëel uurtarief.

8.3. Retourzendingen ontheffen Koper in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 9: Reclame

9.1. Indien hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt kan Koper – bij uiterlijk waarneembare schade – schriftelijk beroep doen binnen 24 uur nadat Koper de goederen heeft ontvangen. Voor niet uiterlijk waarneembare schade geldt een termijn van 8 dagen en eveneens het vereiste van schriftelijke aanmelding.

9.2. Klachten inzake facturen van Oreade dienen binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven door Oreade te zijn ontvangen.

9.3. Het indienen van klachten/reclames ontslaat Koper niet van zijn betalings- verplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

Artikel 10: Garantie

10.1. Ingeval Oreade ingekochte goederen aan Koper doorlevert, beperkt de garantie van Oreade zich tot de garantie die de producent van bedoelde goederen daarop verleent.

10.2. Op de garantie kan geen beroep worden gedaan, indien Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Oreade de afgegeven goederen zelf wijzigt of daaraan wijzigingen laat aanbrengen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Indien Oreade toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Oreade slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Indien andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

11.2. In geval van een onrechtmatige daad van Oreade, het personeel of door Oreade ingeschakelde personen daaronder begrepen, is Oreade slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en voor andere schade, voor zover deze laatste ontstaan is door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 453.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

11.3. Koper is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij Oreade te melden.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voort- vloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 13: Industriëel en Intellectueel Eigendom

13.1. Oreade zal Koper vrijwaren tegen elke actie van een derde, die deze jegens Koper aanhangig maakt op grond van inbreuk op door hem gepretendeerde rechten. Koper verplicht zich een eventuele actie van een derde onverwijld aan Oreade mede te delen en zich te onthouden van iedere handeling die als een erkenning van de eisen van de derde kan worden beschouwd. Oreade kan besluiten de Items te vervangen of tegen de actie verweer te voeren. Indien Oreade bij onherroepelijk eindvonnis verplicht is de schade en kosten aan de derde te betalen, dan zal Oreade deze schade en kosten voor zijn rekening nemen, indien en voor zover Koper geen handelingen ten nadele van Oreade heeft verricht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle door Oreade te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in Haarlem zijn onderworpen.

Artikel 15: Deponering

15.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, onder nummer 34070147. Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar.